Условия за използване

 

Последна актуализация: 14 август 2019г.

 

1. Въведение

Тази страница съдържа описание на Условията за ползване, приложими за всички интернет потребители, които посещават интернет сайта www.pompe.bg (по-долу Сайта). Използвайки Сайта, Вие се задължавате да спазвате тези Условия безрезервно. Ако не сте съгласни с настоящите Условия за ползване, Ви молим да се въздържите от използването на Сайта. Препоръчваме Ви редовно да преглеждате Указанията за ползване, тъй като те могат да бъдат променяни от време на време и без предизвестие. Датата на последната им актуализация е посочена по-горе.

 

2. Интелектуална собственост

Този Сайт е собственост и се управлява от Санофи България ЕООД (по-долу Санофи, ни или нас), дъщерно дружество на френската компания-майка Санофи СА. Представянето на Сайта и всеки един от материалите, включително търговски марки, лога и имена на домейни, публикувани на Сайта, са защитени от закони за интелектуалната собственост и са притежание на Санофи СА или неговите свързани лица, или тяхното използване подлежи на разрешаване от Санофи СА или друго свързано с него дружество.

 

Никой компонент на Сайта не може да бъде копиран, възпроизвеждан, променян, редактиран, свалян от интернет, да бъдат променяни свойствата и/или качествата му, да бъде предаван или разпространяван по какъвто и да е начин, върху какъвто и да е носител, изцяло или отчасти, без предварителното писмено съгласие на Санофи. Разрешено е само копиране с нетърговска цел или за лично ползване (включително за финансови цели или целите на медиен репортаж).

 

Следното уведомление трябва да се съдържа във всяко разрешено копие на цялото или част от съдържанието на Сайта: “COPYRIGHT 2019 SANOFI – ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.”

 

Санофи СА и нейните дъщерни дружества си запазват правото да предприемат правни действия срещу всяко нарушение на правата им на интелектуална собственост.

 

3. Характер на информацията

Информацията, публикувана на Сайта, не следва да се счита за препоръка за инвестиране. При никакви обстоятелства такава информация не трябва да се интерпретира като проучване на потенциални клиенти (prospecting) или публично предлагане, и не представлява предложение за записване, закупуване или размяна на акции или други ценни книжа в Санофи СА и/или в нейните дъщерни дружества.

 

Сайтът може да предлага мнения на експерти, с които са проведени консултации в конкретна област във връзка със съдържанието на Сайта, или откъси от статии в пресата. Такава информация представлява единствено мнението на експерта, с който е проведена консултация, или на съответния вестник/медия, и не изразява непременно мнението на Санофи. Такива експерти не са служители на Санофи и не получават  възнаграждение от Санофи за използване на мнението си. Санофи не е отговорно за точността или пълнотата на такава информация и мнения. Даденото експертно мнение отразява единствено личното становище на съответния експерт и по никакъв начин не може да се разглежда като мнение или отговорност на Санофи.

 

Сайтът може да съдържа и информация, свързана със заболявания, здраве, добро здравословно състояние, лекарствени продукти и медицински лечения. Тя е само за информационни цели и не е предназначена да замести съвет, предоставен на Вас от личния Ви лекар или фармацевт. Не трябва да използвате тази информация за диагностициране на болестно състояние или физически проблем, или за предписване или използване на медикамент, представен на Сайта.

 

Сайтът не е предвиден да се използва за докладване на здравословни проблеми, странични ефекти или технически оплаквания от продукти, нито за задаване на технически или медицински въпроси относно продукти на Санофи. Във всички случаи трябва да се обърнете към личния си лекар или фармацевт.

 

Сайтът също така може да съдържа конкретна професионална информация за редки заболявания, симптоми, лечение и др., насочена към медицински специалисти. Тя е само за информационни цели и по никакъв начин не е предназначена да повлияе на или да замести професионалната преценка на медицинския специалист при диагностициране на заболяването. Информацията цели да представи в систематизиран вид данните, лечението и лекарствените продукти за заболяване, налични към датата на Условията за ползване, и не стимулира, окуражава или оторизира медицински специалист, пряко или непряко, да предписва определен лекарствен продукт или медицинско изделие на Санофи, асоциирано с болестта. Всяка такава преценка на медицински специалист се прави въз основа на неговия собствен опит, знания, практика и морал и при спазване на всички приложими закони и наредби в областта на здравната грижа за пациента.

 

4. Линкове към други сайтове

Ако Сайтът съдържа линкове към други сайтове и ресурси, предоставени от трети страни, тези линкове са предоставени единствено за Ваша информация. Санофи няма контрол върху съдържанието на тези сайтове или ресурси и не поема задължение или отговорност за тях или по отношение на всяка загуба или щета, която може да възникне от използването им от Вас. Съществуването на връзка (линк) между Сайта и сайт или ресурс на трета страна по никакъв начин не означава, че Санофи одобрява съдържанието на тези сайтове или ресурси, нито начина, по който такова съдържание може да бъде използвано.

 

Ваша отговорност е да предприемете необходимите предпазни мерки, за да предотвратите повреждането на Вашия компютър или (мобилно) устройство от вируси или друг технологично вреден материал, или проникване (намеса) на трета страна във Вашето устройство с цел измама.

 

Сайтове на трети страни могат да съдържат хипертекстови линкове към този Сайт. Такива линкове не трябва да се инсталират без изричното предварително писмено съгласие на Санофи. Санофи по никакъв начин не носи отговорност за недостъпността на такива сайтове на трети страни. Санофи не прави преглед, не контролира и не одобрява тези сайтове, и не поема никаква отговорност за съдържание, реклама, продукти или други материали, налични на или достъпни чрез тези сайтове.

 

5. Лични данни

Санофи уважава неприкосновеността на личната информация на всяко физическо лице, което посещава Сайта. Когато посещавате и използвате Сайта, Санофи може да обработва Ваши лични данни. Прегледайте нашата Политика за защита на личните данни, която обяснява Вашите права и нашите отговорности във връзка с личните данни, събирани чрез Сайта.

 

6. „Бисквитки”

Сайтът използва „бисквитки”. Някои бисквитки са необходими за да направят Сайта достъпен за Вас, други ни позволяват да анализираме и измерваме посещенията и трафика на Сайта. За повече информация и за да видите какви бисквитки използваме, прегледайте нашата Политика за „бисквитки”.

 

7. Ограничаване на отговорността

Санофи ще полага всички разумни усилия, за да осигури, че информацията, публикувана на Сайта, е прецизна и актуална, като си запазва правото да променя съдържанието на Сайта по всяко време без предварително известие. Независимо от това, Санофи не предоставя гаранция по отношение на изчерпателността на такава информация, нито гарантира, че информацията е актуална.

 

С изключение на преки вреди, възниквали в резултат на умишлено увреждане или груба небрежност от страна на Санофи, Санофи не поема отговорност за:

  • вреди, възникнали от липса на изчерпателност на информация, налична на Сайта;
  • вреди, възникнали вследствие на проникване във Вашето устройство на трета страна с цел измама, водещи до промяна на информация или материали, съдържащи се на Сайта;
  • в по-широк смисъл, вреди, под каквато и да е форма, възникнали от (i) достъп или невъзможност за достъп до Сайта, (ii) използването на Сайта, включително от бъг или вирус, които могат да заразят Вашия компютър или друго имущество, и/или (iii) доверяване на информация, произтичаща пряко или непряко от Сайта.

 

Информацията и материалите на Сайта са предоставени “такива, каквито са”, без никаква гаранция, изрична или подразбираща се.

 

8. Достъпност на сайта

Като посещавате Сайта, Вие се съгласявате, (i) че е технически невъзможно Сайтът да функционира без дефекти и че Санофи не поема никаква отговорност за това; (ii) че Сайтът може да бъде временно недостъпен за определени периоди; и (iii) че работата на Сайта може да бъде неблагоприятно засегната от събития и/или проблеми, извън контрола на Санофи, например, преносни и телекомуникационни връзки между Санофи и Вас, както и между Санофи и други системи и мрежи.

 

Санофи и/или неговите доставчици могат, по всяко време, временно или за постоянно, да променят съдържанието на или да прекъснат предоставянето на целия или част от Сайта с цел извършване на работа по поддръжка, и/или за да направят подобрения и/или промени на Сайта. Санофи не отговаря за модификация, временно спиране или прекъсване на достъпа до Сайта.

 

9. Издател на сайта

Издател на Сайта е Санофи България ЕООД, българско дружество, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831251108, ДДС номер BG831251108, със седалище и адрес на управление: в гр. София, п. к. 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ No 90, офис сграда Капитал Форт, тяло А, етаж 10, тел. +359 2 970 5300, e-mail: BG-Medical-Info@sanofi.com. Регулаторният орган, осъществяващ контрол над дейността на Санофи е Изпълнителната Агенция по Лекарствата.

 

Хостинг на сайта: Acquia inc, компания, надлежно учредена и регистрирана в САЩ, със седалище и адрес на управление 53 State Street, 10-ти етаж, Бостън, MA 02109.

 

10. Приложимо законодателство и юрисдикция

Тези Условия за използване и Вашето посещение на Сайта се регулират от българското законодателство, като всякакви искове, произлизащи от или свързани с посещение на Сайта, са предмет на изключителната юрисдикция на компетентния български съд.