Политика за защита на личните данни

 

Последно актуализирана: 14 август 2019г.

 

1. Въведение

Тази политика за Защита на личните данни е създадена, за да Ви информира за практиките на Санофи България ЕООД (по-долу Санофи, ни или нас), дъщерно дружество на френската компания-майка Санофи СА във връзка със събирането, използването и разкриването на Лични данни (както са дефинирани по-долу), извършвано чрез www.pompe.bg (по-долу Сайта) в качеството му на Администратор на лични данни (както е дефинирано по-долу).

 

Под „Лични данни” имаме предвид всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице, както е дефинирано по-нататък в Общия Регламент за защита на данните (ЕС) 2016/ 679 (GDPR).

 

Под „Администратор на лични данни” имаме предвид физическото или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга институция, които, самостоятелно или заедно с други лица, определят целите и средствата за обработването на лични данни, както е дефинирано в Общия Регламент за защита на данните (ЕС) 2016/ 679.

 

Моля, уверете се, че сте прочели тази Политика за защита на личните данни, преди да използвате Сайта или да предоставяте Лични данни. Използването на Сайта от Вас е предмет на тази Политика за защита на личните данни, както и на Условията за ползване на Сайта. Ние можем да променяме или актуализираме цялата или части от тази Политика за защита на личните данни по всяко време. По тази причина, моля, редовно проверявайте тази Политика за защита на личните данни за актуализации. Датата на последната актуализация е посочена по-горе.

 

2. Обработвани Лични данни, цели, основание и получатели

За да можете да използвате Сайта, Санофи обработва следните Лични данни за Вас: IP-адрес и/или информация дали сте лекар или не. Вашият IP-адрес е необходим за правилното функциониране на Сайта. Вашата професия като медицински специалист (лекар) е необходима, за да имате достъп до секцията на Сайта, предназначена за медицински специалисти. Правното основание за обработването е нашият законен интерес да поддържаме функционалността на Сайта.

 

Сайтът не съдържа форма за контакт или други специфични инструменти за осъществяване на комуникация с нас. Сайтът също така не е предназначен за докладване на нежелани лекарствени реакции, запитвания за наши продукти или други специфични медицински въпроси, каквито можете да имате. Ако Вие, по собствено усмотрение и преценка, решите да се свържете с нас на нашите общи данни за контакт със запитване по Ваш избор, ние ще обработваме Вашия телефонен номер или и-мейл адрес, както и всяка друга лична информация и данни, които доброволно сте съгласили да споделите с нас, за да отговорим на Вашето запитване. Правното основание за това обработване е Вашето изрично, доброволно съгласие, да се свържете с нас относно Вашия въпрос.

 

Санофи може да предоставя Вашите Лични данни на компетентни държавни органи, ако това е необходимо и се изисква, на дружеството, извършващо хостинг на Сайта, и на дружеството, извършващо поддръжка на Сайта.

3. Предаване на данни извън Европейския съюз

Ако това е необходимо за функционирането на Сайта, Вашите данни могат да бъдат предоставени на трета страна в държава, предоставяща по-ниска степен на защита на личните данни от осигуряваната в Европейския съюз (ЕС). Санофи ще осигури необходимите мерки за защита на Вашите данни (като напр. регистрация на получаващото данни дружество по Щита за защита на личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, сключване на споразумения, съдържащи Стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия за предаване на данни в трети страни, приложение на Задължителни фирмени правила, и др. според конкретния случай). Можете да поискате копие от тези мерки на данните за контакт, посочени по-долу в настоящата Политика.

 

4. Бисквитки

Сайтът използва бисквитки. Някои бисквитки са необходими за правилното функциониране на Сайта, други ни позволяват да анализираме използването и трафика на Сайта. Бисквитки могат да бъдат използвани също за да Ви предоставят специфична информация или съдържание, което е релевантно на Вашите интереси. Някои от тези бисквитки могат да изискват Вашето предварително одобрение. За повече информация, моля прегледайте нашата Политика за бисквитки.

 

5. Срок за съхранение на Лични данни

Ние се стремим да съхраняваме Лични данни за колкото е възможно по-кратко време. Ние определяме срока за съхранение на Вашите Лични данни въз основа на следните критерии: (а) целта, за която използваме Вашите Лични данни: ние съхраняваме данните за срока, необходим за постигането на тази цел; (б) законови задължения: различни закони и наредби налагат минимални срокове за съхранение на данните, които сме длъжни да спазваме; и (в) за срок от 5 (пет) години, за да защитим законните си интереси, в случай че предявите претенция/ иск срещу нас.

 

6. Вашите права

В съответствие с Общия регламент за защита на данните имате:

 

Право на достъп: Можете да се свържете с нас, за да получите потвърждение дали обработваме или не Ваши Лични данни. Ако обработваме Ваши Лични данни, ще Ви информираме за категориите Лични данни, които обработваме, за целите на обработване, категориите получатели на които Лични данни са или ще бъдат разкрити и за предвидения срок за съхранение или критериите, по които се определя този срок.

 

Право на коригиране: Имате право неточните или непълни Лични данни за Вас, които съхраняваме, да бъдат коригирани или допълнени.

 

Право на възражение: В случай че обработването е основано на легитимния интерес на Санофи, имате право по всяко време да възразите срещу това обработване. В този случай ние няма повече да обработваме Личните Ви данни, освен при наличието на непреодолими легитимни интереси за обработването, които имат преимущество пред Вашите интереси, права и свободи за установяването, упражняването и защита на правни искове.

 

В случай че обработването е основано на Вашето изрично доброволно съгласие, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, като оттеглянето на съгласието няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено преди оттеглянето.

 

Право на ограничаване на обработването: Имате право да поискате ограничаване на обработването на Личните Ви данни в специфични ситуации, както е предвидено в приложимото законодателство за защита на данните (напр. когато оспорвате точността на Личните данни за срок, позволяващ ни да проверим точността на данните). Ограничаването на обработването може да засегне функционалността на Сайта.

 

Право на изтриване: Имате право да поискате от нас да изтрием Личните Ви данни от нашите системи, ако Вашите Лични данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или по друг начин обработвани. Освен това имате право на изтриване, ако упражните правото си на възражение, както е посочено по-горе, освен ако имаме преимуществен легитимен интерес да не изтриваме съответните данни. Ние може да не сме в състояние незабавно да изтрием всички останали копия от нашите сървъри и бек-ъп системи след като активните данни са изтрити. Такива копия ще бъдат изтрити толкова скоро, колкото е разумно възможно.

 

Право на преносимост: Имате право да получите Личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и/ или да поискате да предоставим тези данни на трета страна, когато това е технически възможно. Моля имайте предвид, че това право е приложимо само за данните, които сте ни предоставили.

 

За да упражните горните права във връзка с обработването на Личните Ви данни, или ако имате въпроси, можете да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на данните на:

 

Санофи България ЕООД

бул. „Цариградско шосе“ No 90

офис сграда Капитал Форт, тяло А, етаж 10

гр. София,   

п. к. 1784

SECEuropeprivacy@sanofi.com

 

Право на жалба до надзорен орган: Имате също така право да подадете жалба до българската Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), ако смятате че Санофи обработва Личните Ви данни незаконосъобразно или правата Ви във връзка с Личните Ви данни са нарушени.

 

Връзка с КЗЛД:

адрес: бул. Цветан Лазаров № 2, София 1592

имейл: kzld@cpdp.bg

уебсайт: www.cpdp.bg

 

Санофи не използва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, при обработването на Личните Ви данни.