Секция за медицински специалисти

Лечение

Болестта на Помпе е състояние, за което в много страни, включително България има налично лечение.

Лечението включва ензим-заместваща терапия (ЕЗТ), наречена алглюкозидаза алфа (Myozyme), произведена от Sanofi Genzyme.

Myozyme 50 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Терапевтични показания: Myozyme е показан за дългосрочна ензимозаместваща терапия (ЕЗТ) при пациенти с потвърдена диагноза болест на Pompe (недостатъчност на кисела a-глюкозидаза). Myozyme е показан при възрастни и педиатрични пациенти от всички възрасти.

Дозировка и начин на приложение: Лечението с Myozyme трябва да се провежда от лекар с опит в лечението на пациенти с болестта на Pompe или други наследствени метаболитни или невромускулни заболявания. Препоръчителната схема на прилагане на алглюкозидаза алфа е 20 mg/kg телесно тегло, приложени веднъж на всеки 2 седмици. Myozyme трябва да се прилага като интравенозна инфузия.

Противопоказания: Животозастрашаваща свръхчувствителност (анафилактична реакция) към активното вещество или към някое от помощните вещества, при неуспешна повторна.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Съобщава се за тежки и животозастрашаващи анафилактични реакции, включително и анафилактичен шок при пациенти с инфантилна форма и при такива с късно начало на болестта в хода на инфузии на Myozyme.

Свързани с инфузията реакции: Приблизително половината от пациентите, лекувани с Myozyme, при клинични изпитвания при пациенти с инфантилна форма и 28% от пациентите, лекувани с Myozyme при клинично изпитване с късна проява на болестта развиват свързани с инфузията реакции (СИР). Пациенти, които са развили СИР (и особено анафилактични реакции), трябва да се лекуват с особено внимание при повторно въвеждане на Пациенти с напреднала болест на Pompe може да са с нарушена сърдечна и дихателна функция, което може да ги предразположи към по-висок риск от тежки усложнения на реакции, свързани с инфузията. Следователно, тези пациенти трябва да се наблюдават по-отблизо при приложение на Myozyme.

Имуногенност: При клиничните проучвания, преобладаващ брой от пациентите развиват IgG антитела към алглюкозидаза алфа обикновено в рамките на 3 месеца от лечението. Следователно, сероконверсия се очаква да се прояви при повечето пациенти, лекувани с Myozyme. Пациенти с реакции на свръхчувствителност могат да бъдат изследвани и за IgE антитела срещу алглюкозидаза алфа и други медиатори на анафилаксия. Пациенти, които развиват IgE антитела срещу алглюкозидаза алфа изглежда са изложени на по-голям риск от поява на СИР при повторно приложение на Myozyme. Поради това, тези пациенти трябва да се наблюдават по-внимателно при приложение на Myozyme.

Имунно-медиирани реакции: Тежки кожни реакции, възможно имунно медиирани, са били съобщени при лечение с алглюкозидаза алфа, включително улцеративни и некротизиращи кожни лезии. Наблюдаван е нефротичен синдром при няколко пациенти с болест на Pompe, които са лекувани с алглюкозидаза алфа и са имали високи титри на IgG антитела (≥ 102 400). При тези пациенти, бъбречната биопсия е показала отлагане на имунни комплекси. Състоянието на пациентите се е подобрило след прекъсване на лечението. Затова, се препоръчва да се извършва периодично изследване на урина, при пациентите с високи титри на IgG антитела.

Имуномодулация: Пациенти с болест на Pompe са с риск от респираторни инфекции поради прогресиращите ефекти на заболяването върху дихателната мускулатура. Имуносупресивни продукти са били прилагани в експериментални условия на малък брой пациенти в опит да се намали или предотврати развитието на антитела към алглюкозидаза алфа. Фатални и животозастрашаващи респираторни инфекции са били наблюдавани при някои от тези пациенти. Затова лечението на пациенти с болест на Pompe с имуносупресивни продукти може допълнително да увеличи риска от развитие на тежки респираторни инфекции и се препоръчва бдителност.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Не са провеждани проучвания за взаимодействие. Тъй като е рекомбинантен човешки протеин, алглюкозидаза алфа е малко вероятен кандидат за цитохром P450-медиирани взаимодействия лекарство-лекарство.

Фертилитет, бременност и кърмене: Липсват данни за употребата на алглюкозидаза алфа при бременни жени. Myozyme не трябва да се използва по време на бременност, освен в случай на категорична необходимост. Алглюкозидаза алфа се екскретира в кърмата. Препоръчва да се преустанови кърменето, когато се използва Myozyme. Няма клинични данни относно ефектите на алглюкозидаза алфа върху фертилитета.

Нежелани лекарствени реакции

Много чести: Тахикардия; Зачервяване, Тахипнея, Кашлица, Повръщане, Уртикария Обрив; Пирексия, Намалено кислородно насищане.

Чести: Свръхчувствителност Възбуда, Тремор,Замайване, Парестезия, Главоболие Цианоза, Хипертония, Бледност,Зачервяване Стягане в гърлото, Повдигане, Гадене, Диария, Повръщане, Гадене, Еритем, Макулопапулозен обрив,Макулозен обрив, Папулозен обрив, Сърбеж, Уртикария, Хиперхидроза, Мускулни спазми, Мускулно потрепване, Миалгия, Раздразнителност,Студени тръпки, Пирексия, Дискомфорт в гърдите, Периферен оток, Локален оток,Умора, Усещане за горещина, Ускорена сърдечна дейност, Повишено кръвно налягане, Повишена телесна температура, Повишено кръвно налягане.Относно нечестите, редките и много редките нежелани лекарствени реакции, вижте пълния текст на КХП.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции: Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез: Изпълнителна агенция по лекарствата; ул. „Дамян Груев” № 8; 1303 София; Р. България;тел.: +359 2 8903 417; факс: +359 2 8903 434; уебсайт: www.bda.bg.

Предозиране: Няма опит с предозирането на алглюкозидаза алфа. При клиничните проучвания са използвани дози до 40 mg/kg телесно тегло.

Фармакодинамични свойства: Фармакотерапевтична група: Други продукти, повлияващи храносмилателната система и метаболизма, ензими.ATC код: A16AB07.

Притежател на разрешението за употреба: Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, NL-1411 DD Naarden, Нидерландия.

Номер на разрешението за употреба: EU/1/06/333/001-003 Дата на първо разрешаване: 29.03. 2006 г.; Дата на последно подновяване: 29.03. 2011 г.; Дата на актуализиране на текста:10.07.2017 г.

Лекарственият продукт се отпуска по ограничено лекарско предписание

Преди да предпишете този лекарствен продукт, моля запознайте се с пълната КХП.
Подробна информация за този лекарствен продукт е представена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата.

За повече информация:
„САНОФИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София 1784,
бул. "Цариградско шосе" 90,
Офис сграда Капитал Форт, тяло А,етаж 10,
България,
Тел: 02/ 970 53 00,
Факс: 02/ 970 53 33,
e-mail: bg-medical-info@sanofi.com

Препоръки за контрол

Въпреки че основната характеристика на болестта на Помпе е прогресивната мускулна дегенерация, заболяването може да засегне различни органи и системи. Поради това грижите за пациента и контрола върху това мултисистемно заболяване се извършват най-пълноценно от мултидисциплинарен екип от медицински специалисти Kishnani PS, Steiner RD, Bali D, et al. Pompe disease diagnosis and management guidelines. Genet Med 2006; 8:267-88. .

Мултидисциплинарни екипи от лекари специалисти в САЩ са разработили следните препоръки за контрол, които са одобрени от Американската колегия по медицинска генетика (American College of Medical Genetics, ACMG Kishnani PS, Steiner RD, Bali D, et al. Pompe disease diagnosis and management guidelines. Genet Med 2006; 8:267-88. ) и Американската асоциация за невромускулна и електродиагностична медицина (American Association of Neuromuscular & Electrodiagnostic Medicine, AANEM Cupler EJ, Berger KI, Leshner RT, Wolfe GI, Han JJ, Barohn RJ, Kissel JT. AANEM Consensus Committee on Late-onset Pompe Disease. Consensus treatment recommendations for late-onset Pompe disease. Muscle Nerve. 2012
Mar;45(3):319-33.
):

Непрекъснато проследяване

Прогресиращият характер на болестта на Помпе, заедно с непредвидимия характер на тази прогресия, означават, че редовното проследяване на пациентите е от първостепенно значение. Промените в клиничното състояние на пациента могат да се идентифицират незабавно и планът за лечение/контрол да бъде коригиран адекватно.

Честота на проследяване

Всички новородени с болестта на Помпе, трябва да се наблюдават внимателно и често, като се има предвид бързата прогресия при тази група пациенти. При по-възрастни пациенти с по-бавен темп на прогресия, общото указание препоръчва проследяване на всеки 6-12 месеца Kishnani PS, Steiner RD, Bali D, et al. Pompe disease diagnosis and management guidelines. Genet Med 2006; 8:267-88.

Cupler EJ, Berger KI, Leshner RT, Wolfe GI, Han JJ, Barohn RJ, Kissel JT. AANEM Consensus Committee on Late-onset Pompe Disease. Consensus treatment recommendations for late-onset Pompe disease. Muscle Nerve. 2012
Mar;45(3):319-33.
. Здравният екип на пациента ще определи точното естество и честотата на оценките според индивидуалните клинични нужди.

График на оценките според Регистъра на болестта на Помпе

Регистърът на болестта на Помпе е разработил препоръчителен график на оценките въз основа на информация от международни специалисти с опит в лечението на пациенти с болестта на Помпе:

Области на оценка

Основните области за оценка, когато се следят проявите и прогресията на болестта на Помпе са Kishnani PS, Steiner RD, Bali D, et al. Pompe disease diagnosis and management guidelines. Genet Med 2006; 8:267-88.

Cupler EJ, Berger KI, Leshner RT, Wolfe GI, Han JJ, Barohn RJ, Kissel JT. AANEM Consensus Committee on Late-onset Pompe Disease. Consensus treatment recommendations for late-onset Pompe disease. Muscle Nerve. 2012
Mar;45(3):319-33.

Hirschhorn R, Reuser AJ. Glycogen Storage Disease Type II: Acid α-Glucosidase (Acid Maltase) Deficiency. In: Valle D, Beaudet AL, Vogelstein B, Kinzler KW, Antonarakis SE, Ballabio A, Gibson K, Mitchell G., eds. The Online Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease. OMMBID. Available at: http://ommbid.mhmedical.com/book.aspx?bookid=971. Accessed August 2017.

Winkel LP, Hagemans ML, van Doorn PA, et al. The natural course of non-classic Pompe’s disease; a review of 225 published cases. J Neurol 2006; 252:875-84.
:

Общо здравословно състояние

Следенето на теглото е важно за всички пациенти с болестта на Помпе. При новородени например, тази значимост произтича от трудностите при хранене, които могат да направят поддържането на здравословно тегло трудно. Съществуват и различни препоръчителни въпросници и скали за качество на живот, които да спомогнат за проследяване на болестта и оценка на психичното и емоционалното здраве на пациентите.

Сърце

Сърдечният мониторинг е от решаващо значение при новородени с болестта на Помпе, тъй като в отсъствие на лечение повечето от тях умират вследствие на сърдечна недостатъчност до 1-годишна възраст. Рентген на гърдите и ЕКГ позволяват текуща оценка на прогресията на кардиомиопатията, в помощ на терапевтичните решения. При тежки случаи, 24-часова амбулаторна ЕКГ може да е от помощ за мониториране на повишения риск от аритмия и внезапна смърт.

Респираторна система

Дихателна недостатъчност е най-честата причина за смърт сред деца и възрастни с болестта на Помпе Hirschhorn R, Reuser AJ. Glycogen Storage Disease Type II: Acid α-Glucosidase (Acid Maltase) Deficiency. In: Valle D, Beaudet AL, Vogelstein B, Kinzler KW, Antonarakis SE, Ballabio A, Gibson K, Mitchell G., eds. The Online Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease. OMMBID. Available at: http://ommbid.mhmedical.com/book.aspx?bookid=971. Accessed August 2017. , дори и сред тези, които не са поставени на асистирана вентилация Winkel LP, Hagemans ML, van Doorn PA, et al. The natural course of non-classic Pompe’s disease; a review of 225 published cases. J Neurol 2006; 252:875-84. . Дихателната недостатъчност не винаги е лесно разпознаваема, поради което използването на рутинни тестове за белодробна функция (включително белодробен витален капацитет и диафрагмална сила) е от решаващо значение, дори и при пациенти без явни признаци, тъй като рязко клинично влошаване може да настъпи по всяко време. От помощ може да бъде и подробната анамнеза на съня, получена при поставяне на диагнозата и при проследяващи посещения, тъй като нарушеното по време на сън дишане, често е ранна проява на респираторни симптоми Kishnani PS, Steiner RD, Bali D, et al. Pompe disease diagnosis and management guidelines. Genet Med 2006; 8:267-88. .

Костно-мускулна и нервна система

Костно-мускулната и неврологична оценки, включително радиография, електромиография (ЕМГ) и основни двигателни показатели, спомагат за оценка и проследяване на функционалните и двигателни умения на пациентите и прогресията на болестта Kishnani PS, Steiner RD, Bali D, et al. Pompe disease diagnosis and management guidelines. Genet Med 2006; 8:267-88. . Това са важни инструменти при взимане на информирани решения за физическа рехабилитация и други интервенции. Изследването за ниска костна минерална плътност също може да е показано, тъй като състоянието се наблюдава при пациенти от различни възрасти.