Секция за медицински специалисти

Мутации

Болестта на Помпе е наследствено заболяване, причинено от мутация на гена за кисела алфа-глюкозидаза (GAA) в дългото рамо на хромозома 17 (локация 17q25.2-q25.3).

Тъй като е автозомно-рецисивно заболяване, болестта на Помпе възниква само при индивиди, унаследили два мутирали алела - по един от всеки родител Hirschhorn R, Reuser AJ. Glycogen Storage Disease Type II: Acid α-Glucosidase (Acid Maltase) Deficiency. In: Valle D, Beaudet AL, Vogelstein B, Kinzler KW, Antonarakis SE, Ballabio A, Gibson K, Mitchell G., eds. The Online Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease. OMMBID. Available at:. http://ommbid.mhmedical.com/content.aspx?bookid=971&Sectionid=62641992 Accessed August 2017. . Повечето пациенти са комбинирани хетерозиготи, което означава, че са наследили две различни мутации. Към днешна дата са идентифицирани 500 различни мутации на GAA, въпреки че не всички се считат за патогенни Pompe disease mutation database. Available at:
http://www.pompecenter.nl. Accessed August 2017.
. Продължават съобщенията за нови мутации на GAA, като Центърът Помпе към Университета Еразмус (Ротердам) поддържа актуален каталог.

Генотип-фенотипни корелации

Като цяло, генотип-фенотипната корелация не е добре установена и между пациенти със сходни или идентични мутации може да съществува значителна клинична хетерогенност. Едно изключение прави наличието на две нулеви мутации, водещи до пълна липса на ензимна активност на GAA. Този генотип води до много ранно настъпване на болестта в ранна детска възраст и тежка, бърза прогресия. Въпреки това са необходими повече изпитвания, за да се разбере по-добре генотип-фенотипната връзка, като не при всеки пациент може да се предполага корелация Hirschhorn R, Reuser AJ. Glycogen Storage Disease Type II: Acid α-Glucosidase (Acid Maltase) Deficiency. In: Valle D, Beaudet AL, Vogelstein B, Kinzler KW, Antonarakis SE, Ballabio A, Gibson K, Mitchell G., eds. The Online Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease. OMMBID. Available at:. http://ommbid.mhmedical.com/content.aspx?bookid=971&Sectionid=62641992 Accessed August 2017. . Прогресията на болестта на Помпе е силно вариабилна и може да бъде непредсказуема, особено при пациенти със симптоми, настъпили в по-късна възраст. Изследователите все още изучават молекулярната патология и факторите на болестта - както генетичните, така и тези на заобикалящата среда - които могат да повлияят върху прогресията и изхода на болестта.

Анализ на мутациите 

Въпреки че анализът на мутациите не непременно прогнозира крайния резултат от болестта, той все пак е важен инструмент, който може да помогне за потвърждаване на първоначалната диагноза и да помогне в изследването на семейството, носителя и пренаталната диагностика на плода.