Секция за медицински специалисти

Диагностични изследвания и изследвания за потвърждаване на диагнозата

Болестта на Помпе е рядко заболяване с признаци и симптоми, които имитират много други състояния.

Това означава, че диагнозата болест на Помпе обикновено се пренебрегва, поне в началото, докато не се изключат по-често срещани заболявания. Резултатът може да бъдат увреждащо и дори животозастрашаващо диагностично забавяне. При новородени ранното диагностициране е от особено значение, тъй като без лечение смъртта обикновено настъпва в рамките на първата година от живота. Ретроспективен анализ на новородени с болестта на Помпе отчита разлика от 2,7 месеца между средната възраст на поява на симптомите и диагностициране на болестта Kishnani PS, Hwu W-L, Mandel H, Nicolino M, Yong F, Corzo D. A retrospective, multinational, multicenter study on the natural history of infantile-onset Pompe disease. J Pediatr 2006; 148:671-676. .

Скорошен анализ на данни от регистъра на пациенти с болест на Помпе открива диагностично забавяне при новородени, деца и юноши/ възрастни. При новородени с поява на симптоми през първите 12 месеца от живота, в това число кардиомиопатия (т.е. класическа инфантилна форма на болест на Помпе), средното диагностично забавяне е 1,4 месеца. При пациенти с поява на симптомите след 12-годишна възраст, средното диагностично забавяне е 6,0 години. Най-дългото диагностично забавяне е средно 12,6 години, което се наблюдава при пациенти с поява на симптоми през първите 12 месеца от живота, но без изявена кардиомиопатия или с поява на симптомите между 12-месечна и 12-годишна възраст Kishnani PS, Amartino HM, Lindberg C, Miller TM, Wilson A, Keutzer J; Pompe Registry Boards of Advisors. Timing of diagnosis of patients with Pompe disease: data from the Pompe registry. Am J Med Genet A. 2013;161A(10):2431-43. .

Това налага необходимостта от по-ранна диагностика в целия спектър на болестта на Помпе, за да се подобри прогнозата на заболяването.

Диагностично забавяне при новородени, деца и юноши/възрастни с болестта Kishnani PS, Amartino HM, Lindberg C, Miller TM, Wilson A, Keutzer J; Pompe Registry Boards of Advisors. Timing of diagnosis of patients with Pompe disease: data from the Pompe registry. Am J Med Genet A. 2013;161A(10):2431-43. на Помпе.

Адаптирано по Kishnani et al, 2013 Kishnani PS, Amartino HM, Lindberg C, Miller TM, Wilson A, Keutzer J; Pompe Registry Boards of Advisors. Timing of diagnosis of patients with Pompe disease: data from the Pompe registry. Am J Med Genet A. 2013;161A(10):2431-43.

Диагностична пътека

Въпреки че клиничните пътеки за диагностициране на болестта на Помпе са различни, процесът обикновено включва:

  • Клинична оценка на изявените симптоми от лекар.
  • Консултация със специалист за допълнително клинично изследване, включително допълнителни лабораторни или клинични тестове.
  • Изследвания за потвърждаване на диагнозата.

Дефинитивна диагноза

Болестта на Помпе се потвърждава от пълна липса или изявена редукция на активността Zhang H, Kallwass H, Young SP, et al. Comparison of maltose and acarbose as inhibitors of maltase-glucoamylase activity in assaying acid alpha-glucosidase activity in dried blood spots for the diagnosis of infantile Pompe disease. Genet med 2006; 8:302-306.

Winchester B, Bali D, Bodamer OA, et al for The Pompe Disease Diagnostic Working Group. Methods for a prompt and reliable laboratory diagnosis of Pompe disease: report from an international consensus meeting. Mol Genet Metab. 2008;93(3):275-281.
на киселата алфа-глюкозидаза (GAA). Остатъчната активност на GAA при пациенти с болест на Помпе може да варира от по-малко от 1% (обикновено при новородени) до 30% от средните нормални нива van der Ploeg AT, Reuser AJ. Pompe's disease. Lancet. 2008;372(9646):1342-53 . Болестта на Помпе също може да бъде потвърдена чрез анализ на мутации, който да потвърди наличието на два мутирали алела (вижте точка Генетика).

Исторически, анализ на ензима GAA се е извършвал чрез използване на култивирани кожни фибробласти Zhang H, Kallwass H, Young SP, et al. Comparison of maltose and acarbose as inhibitors of maltase-glucoamylase activity in assaying acid alpha-glucosidase activity in dried blood spots for the diagnosis of infantile Pompe disease. Genet med 2006; 8:302-306.

Winchester B, Bali D, Bodamer OA, et al for The Pompe Disease Diagnostic Working Group. Methods for a prompt and reliable laboratory diagnosis of Pompe disease: report from an international consensus meeting. Mol Genet Metab. 2008;93(3):275-281.
. Въпреки това взимането на проба е относително инвазивна процедура, а резултатите отнемат около 6 седмици. Подобно продължително време за изпълнение очевидно е нежелателно, особено при новородени с бързо прогресираща болест. Поради това използването на кръвни проби, включително сухи петна кръв, се превръща в стандартна практика. Взимането на кръв за изследване за болестта на Помпе е минимално инвазивна и точна процедура, като резултатите обикновено са готови в рамките на няколко дни Zhang H, Kallwass H, Young SP, et al. Comparison of maltose and acarbose as inhibitors of maltase-glucoamylase activity in assaying acid alpha-glucosidase activity in dried blood spots for the diagnosis of infantile Pompe disease. Genet med 2006; 8:302-306.

Winchester B, Bali D, Bodamer OA, et al for The Pompe Disease Diagnostic Working Group. Methods for a prompt and reliable laboratory diagnosis of Pompe disease: report from an international consensus meeting. Mol Genet Metab. 2008;93(3):275-281.
. При установена редуцирана ензимна активност на GAA, тя следва да се потвърди чрез повторна проба и/или секвениране American Association of Neuromuscular & Electrodiagnostic Medicine (AANEM). Diagnostic criteria for late-onset (childhood and adult) Pompe disease. Muscle Nerve. 2009;40:149-60. на гена GAA.

Въпреки че мускулните биопсии са възможност за изследване на активността на GAA, те обикновено не са предпочитани. Това е така, защото те са инвазивни и крият висок риск от фалшиви положителни резултати, дължащи се на неправилно взимане на проба. Мускулните биопсии може да бъдат полезни при извършване на хистологична оценка, но е важно да се отбележи, че съдържанието на гликоген може да варира в широки граници между отделните мускулни групи, така че привидно нормалните биопсии не изключват болест Winchester B, Bali D, Bodamer OA, et al for The Pompe Disease Diagnostic Working Group. Methods for a prompt and reliable laboratory diagnosis of Pompe disease: report from an international consensus meeting. Mol Genet Metab. 2008;93(3):275-281. на Помпе. Поради тези причини диагнозата болест на Помпе винаги трябва да бъде потвърждавана с отсъствие или редуцирана активност на GAA или чрез генетичен анализ.